Nachádzate sa tu

Oznamy Kostola povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach

24. 10. – 31. 10. 2021

Deň

Čas

Úmysel sv. omše

24. 10.

NEDEĽA

30. NEDEĽA CEZ ROK

10:00

Za zdravie a Božie požehnanie

pre rodinu

25. 10.

PONDELOK

17:00

Za našich dobrodincov

26. 10.

UTOROK

7:00

Za Božie požehnanie pre rodinu

27. 10.

STREDA

17:00

+ rodina Švecová

28. 10.

ŠTVRTOK

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

7:00

Za Božie požehnanie pre deti

29. 10.

PIATOK

17:00

Za zosnulých Veroniku a Milana

30. 10.

SOBOTA

Pútnická sv. omša

17:00

Výročie krstu Sr. Gizela

31. 10.

NEDEĽA

31. NEDEĽA CEZ ROK

VIGÍLIA VŠETKÝCH SVÄTÝCH

10:00

 

Zbierka na misie vyniesla 355 €. Pán Boh odmeň!

rektor kostola
otec Jozef Nádaský
0915/75 44 37 

                                          Modlitby a obety pomáhajú dušiam v očistci      

                                                                                                                                                                                                      


Poučenie týždňa 

1. Božie prikázanie (Vnútorná Božia poklona)

Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.” 

Na hore Sinaj hovoril Boh: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal“, čiže len mne sa budeš klaňať ako pravému Bohu a nie cudzím bohom, ktorí neexistujú.

V 1. Božom pri­kázaní sa vyžaduje vnútornávonkajšia Božia poklona.

 Toto 1. prikázanie mal na zreteli Kristus, keď hovoril Satanovi: „Je napísané, Pánu Bohu svojmu sa budeš klaňať a jemu samému slúžiť“.

V tomto 1. Božom prikázaní nám najláskavejší Boh káže, aby sme sa mu klaňali a za­kazuje nám každé modlárstvo (modloslužobníctvo) i každú nesprávnu bohoúctu.

Božia poklona alebo Božia pocta

Nakoľko je Boh nad nás nekonečne vznešený, sme mu dĺžni a povinní najväčšiu česť a úctu, aká je vôbec možná. Túto najvyššiu úctu označujeme slovom «poklona» alebo «klaňanie». 

Všetky bytosti a veci celkom závisia od neho ako Stvoriteľa. Rozmýšľajme len trochu o nekonečnej Božej vznešenosti. Predovšetkým nad jeho všemohúcnosťou, večnosťou a na múdrosť, ktorou v stvorenstve všetko tak zázračne usporiadal a ktorý ešte i zlé vie obrátiť k dobrému. Myslime na otcovskú starosť, akú Boh má o nás.

My sme úplne Božím vlastníctvom. Lebo od neho máme údy svojho tela, od, neho máme sily svojej duše, od neho svoje bytie a od neho sme i vykúpení. Bez Božej pomoci nemôžeme obstáť. Ak nám Boh nedá jedla, zahynieme; ak nám vezme život, umrieme; ak nám odoprie Ducha Svätého, sme duchovne slepí; ak diablovi dá nad nami priveľa moci, upadneme do smrteľného hriechu. Ale Boh sa o nás neustále stará.

Božia poklona záleží v tom, že vnú­torne vyznávame, že Boh je náš najvyšší Pán.

Klaňať sa Bohu znamená: uznávať svoju maličkosť a Božiu moc. Kto sa Bohu opravdivo klania, volá sa pobožným alebo nábožným.

 V tomto poučení si povedzme o vnútornej poklone, nabudúce  si povieme o vonkajšej poklone.

Vnútorne sa klaniame Bohu skrze vieru, nádej a lásku.

 Skrze vieru prisviedčame všetkým výrokom pravdivého Boha, teda klaniame sa Bohu ako najvyššej  pravde.

Skrze nádej očakávame od všemohúceho a dobrotivého Boha všetko dobré a najmä večnú spásu, teda klaniame sa mu ako prameňu všetkého dobrého.

Skrze lásku sa mu klaniame ako svojmu najvyššiemu cieľu.

Náležité poznanie Boha je najistejším začiat­kom Božej pocty“ (Sv. Augustín); lebo je nemožné poznať Boha, a nectiť ho.

Medzi láskou k Bohu a nábož­nosťou (klaňaním sa Bohu) niet iného rozdielu, ako medzi ohňom a plameňom“ (Sv. František Assiský).

 


KOSTOL POVÝŠENIA SV. KRÍŽA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Sväté omše 

pondelok     17.00 hod.
utorok         7.00 hod.
streda        17.00 hod.
štvrtok        7.00 hod.
piatok         17.00 hod.
sobota        17.00 hod. 
nedeľa         10.00 hod.